Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 11/07/2018 64,276,441
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 11/07/2018

73,392,682

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 116%