Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/07/2018 61,443,310
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 10/07/2018

74,304,306

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 118%