Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 09/07/2018 62,787,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 09/07/2018

75,095,111

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 119%