Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
30/06/2015 61057.57 3020.44 14h
30/06/2014 42946.153 2138.8 11h
So với cùng kỳ năm trước 142.17% 141.22% -