Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/07/2018 57,092,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 08/07/2018

76,633,625

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 121%