Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 08/07/2018 56,600,676
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 08/07/2018

77,376,392

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 123%