Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/07/2018 69,276,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 07/07/2018

79,425,286

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 126%