Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/07/2018 70,496,888
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 07/07/2018

80,344,351

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%