Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/07/2018 84,095,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 06/07/2018

81,116,833

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 128%