Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/07/2018 85,194,045
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 06/07/2018

81,985,595

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 130%