Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 05/07/2018 86,533,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 05/07/2018

80,521,200

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 128%