Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
21/06/2015 45103.37 2138.25 21h
21/06/2014 48898.134 2249.61 22h
So với cùng kỳ năm trước 92.24% 95.05% -