Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/07/2018 85,713,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 04/07/2018

79,018,250

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 125%