Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
20/06/2015 45432.21 2317.90 11h
20/06/2014 48345.2 2329.36 11h
So với cùng kỳ năm trước 93.97% 99.51% -