Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/07/2018 83,946,139
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 03/07/2018

77,968,584

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 124%