Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/07/2018 80,753,983
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 02/07/2018

74,979,807

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 119%