Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/07/2018 68,799,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 01/07/2018

68,799,000

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%