Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
29/06/2015 57080.74 2903.91 14h
29/06/2014 40190.06 1897.06 23h
So với cùng kỳ năm trước 142.03% 153.07% -