Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 30/06/2018 68,705,713
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 30/06/2018

63,119,911

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%