Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/06/2018 66,356,446
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 29/06/2018

62,927,297

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%