Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 28/06/2018 59,658,331
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 28/06/2018

62,804,827

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%