Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 27/06/2018 55,797,369
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 27/06/2018

62,921,364

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%