Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
28/06/2015 50971.89 2465.31 23h
28/06/2014 43300.166 2071 11h
So với cùng kỳ năm trước 117.72% 119.04% -