Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/06/2018 61,077,052
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 26/06/2018

63,195,364

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%