Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/06/2018 64,487,346
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 25/06/2018

63,280,096

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%