Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
27/06/2015 49511.23 2396.30 23h
27/06/2014 47331.796 2355 15h
So với cùng kỳ năm trước 104.60% 101.75% -