Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 23/06/2018 71,815,948
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 23/06/2018

63,215,841

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%