Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 22/06/2018 75,809,440
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 22/06/2018

62,824,927

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 108%