Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 21/06/2018 70,327,586
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 21/06/2018

62,206,617

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 107%