Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/06/2018 69,585,649
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 20/06/2018

61,800,569

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 106%