Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/06/2018 67,900,932
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 19/06/2018

61,390,828

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%