Ngày Sản lượng điện Công suất cực đại 
A [MWh] Pmax [MW] Thời điểm
26/06/2015 46495.14 2515.57 11h
26/06/2014 47332 2355 15h
So với cùng kỳ năm trước 98.23% 106.82% -