Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 17/06/2018 50,655,896
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 17/06/2018

60,939,436

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%