Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/06/2018 62,554,379
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 18/06/2018

61,029,155

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 105%