Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/06/2018 56,028,972
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 16/06/2018

61,582,158

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 106%