Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/06/2018 59,518,266
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 15/06/2018

61,952,370

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 106%