Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 14/06/2018 68,361,700
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 14/06/2018

62,126,235

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 107%