Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 10/06/2018 56,878,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 10/06/2018

60,953,200

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 104%