Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/06/2018 52,383,321
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 03/06/2018

54,887,226

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%