Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/06/2018 52,775,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 6 tính đến ngày 03/06/2018

55,165,000

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%