Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 31/05/2018 62,194,066
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 31/05/2018

58,280,020

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%