Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/05/2018 68,171,370
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 25/05/2018

58,193,239

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 127%