Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 20/05/2018 56,701,994
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 5 tính đến ngày 20/05/2018

56,532,286

kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 123%