Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/8/2016 44,618,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 8 tính đến ngày 19/8/2016

52,431,632

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,009,127
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 107%