Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 15/8/2016 49,070,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 8 tính đến ngày 15/8/2016

53,598,733

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,009,127
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 109%