Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 13/8/2016 50,508,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 8 tính đến ngày 13/8/2016

54,799,615

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,009,127
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 111%