Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/8/2016 52,944,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 8 tính đến ngày 07/8/2016

51,653,500

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,009,127
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 105%