Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 06/8/2016 50,153,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 8 tính đến ngày 06/8/2016

51,395,400

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,009,127
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 95%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 104%