Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 03/8/2016 48,818,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 8 tính đến ngày 03/8/2016

52,334,333 kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,137,387
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 106%