Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/8/2016 56,223,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 02/8/2016

54,092,500

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7) 54,137,387
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 110%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 100%