Nội dung 

Số liệu

Sản lượng điện năng ngày 01/8/2016

51,962,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 01/8/2016

51,962,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 7)

54,137,387
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 106%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 96%