Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 29/7/2016

47,818,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 29/7/2016

54,621,448

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,748,064
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 110%