Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 26/7/2016

61,813,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 26/7/2016

55,432,231

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,748,064
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 97%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 110%