Thời gian

Thông số

Sản lượng điện năng ngày 24/7/2016

49,753,000
kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 7 tính đến ngày 24/7/2016

55,019,667

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 6)

56,748,064
kWh

Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 108%